Psycholog Szkolny

Nauczyciele bibliotekarze:

Krystyna Borowska

Daniela Wrońska

Anetta Szpalerska

Godziny pracy biblioteki: 7.45 - 14.45

 

Regulamin biblioteki

Zasady ogólne

1. Z Biblioteki mogą korzystać nauczyciele, uczniowie i inni pracownicy szkoły oraz pracownicy  Internatu w godzinach pracy Szkoły zgodnie z organizacją roku szkolnego oraz ze Statutem Szkoły i Regulaminem Biblioteki.

2. Wszyscy mogą korzystać ze zbiorów bibliotecznych i komputerów bezpłatnie.

3. Wszelkie materiały można wypożyczać wyłącznie na swoje nazwisko, w przypadku wątpliwości za okazaniem dowodu tożsamości.

4. Wszyscy użytkownicy Biblioteki zobowiązani są do przestrzegania zasad kultury osobistej oraz zwrotu wszystkich wypożyczonych materiałów przed zakończeniem pracy lub nauki w Szkole, a uczniowie przed końcem każdego roku szkolnego.

5. Każdy użytkownik Biblioteki odpowiada materialnie za wypożyczone materiały   oraz mechaniczne uszkodzenia komputerów.

6. Za straty materialne w zbiorach Biblioteki, wynikające z wydania dokumentów pracownikowi lub uczniowi bez pisemnego dowodu na rozliczenie się z Biblioteką, odpowiada osoba wydająca    te dokumenty.

Zasady wypożyczeń 

1. Jednorazowo można wypożyczyć nieograniczoną ilość materiałów, ale na ograniczony okres:

·   literaturę piękną - do 4 tygodni;

·   podręczniki i książki popularnonaukowe i naukowe – do 2 tygodni;

·   źródła historyczne i atlasy oraz  woluminy występujące w pojedynczych egzemplarzach – do następnego dnia.

2. Na prośbę użytkownika Biblioteki termin zwrotu wypożyczonych materiałów, w uzasadnionych przypadkach, może być przedłużony.

3. Wobec czytelników przetrzymujących książki będą stosowane następujące sankcje:

·   okresowe wstrzymanie wypożyczeń;

·   prace porządkowe na rzecz Biblioteki.

4. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik jest zobowiązany do odkupienia takiej samej lub równorzędnej pozycji, wskazanej przez bibliotekarza.

Zasady korzystania z czytelni i pracowni komputerowej  

1. W czytelni można korzystać, za pośrednictwem bibliotekarza, ze wszystkich bez wyjątku materiałów.

2. Przed zakończeniem pracy w czytelni należy zwrócić wszystkie materiały dyżurującemu bibliotekarzowi i pozostawić po sobie porządek.

3. Komputery przeznaczone są do poszukiwania informacji o charakterze edukacyjnym – nie wolno „czatować”, wysyłać sms-ów, korzystać z poczty elektronicznej i gier.

4. Przed przystąpieniem do pracy należy zarejestrować się w przeznaczonym do tego zeszycie, wpisując czytelnie wszystkie wymagane dane.

5. Niedozwolone jest:

·   korzystanie z własnych nośników informacji, a jedynie z zakupionych  u bibliotekarza za odliczoną wymaganą aktualnie kwotę;

·   instalowanie programów własnych oraz programów z Internetu;

·   korzystanie ze stron propagujących treści prawnie zabronione (pornografia, dyskryminacja rasowa i religijna, propagowanie przemocy). 

6. Za mechaniczne i inne celowe uszkodzenia sprzętu komputerowego odpowiada materialnie sprawca.

7. W przypadku konieczności ewakuowania się z pomieszczeń Biblioteki należy natychmiast je opuścić i bezwzględnie stosować się do poleceń bibliotekarzy.